EU-toppen till iPhoneguiden: ”Innovation kommer inte att hindras”

För ungefär en månad sedan skrev iPhoneguiden en artikel om att slutet för lightning-porten kan vara nära, efter påtryckningar från EU. I samband med artikeln kontaktade vi unionen för att ta reda på vilka åtgärder som kan vidtas för att standardisera ladduttag i medlemsländerna. Nu har vi fått svar. 

När vi fick höra den danske EU-kommisionären Margarethe Vestagers uttalande om att man skulle lansera en så kallad impact assesment study för att utvärdera vilka åtgärder som kunde vidtas i syfte att standardisera unionens laddare, blev vi nyfikna.

Det var nämligen inte längesedan som Apple sökte om patent för en ny, vattentät laddare. Vi frågade oss kanske främst hur eventuella åtgärder skulle vidtas i praktiken, och om innovationer likt den nya laddaren skulle bli svårare att introducera på den europeiska marknaden.

En av de åtgärder som kommer att övervägas i en kommande studie är nämligen lagstiftning. En oro för risken att lagstiftning hindrar innovation är inte obefogad, även om Barbara Bonvissuto försäkrar oss i brevet nedan, ordagrant, att innovation inte kommer att hindras. 

iPhoneguiden tar inte politisk ställning. Däremot kan man fråga sig vilken känsla EU som organisation har för ny teknik. En ganska vanlig anklagelse mot organisationen är att den är stor och byråkratisk, och kanske inte alltid har förmåga att sticka upp fingret i luften och känna varåt det blåser. För bara några dagar sedan röstade parlamentet till exempel igenom ett förbud för privatpersoner att filma sportevenemang, samt en så kallad länkskatt. Förslaget var kontroversiellt redan när det presenterades, och många trodde nog inte att det skulle röstas igenom.

Visserligen berör detta upphovsrätt, och det är inte samma fråga. Däremot kan man säga att beslutet gick stick i stäv med den allmänna uppfattningen i dessa frågor. En bred uppfattning bland gemene man är att man ska få filma en fotbollsmatch med mobilen och länka till olika sidor på nätet, utan att behöva betala skatt för det. Likväl tycker många att det inte är EU:s uppgift att tala om för mobiltillverkare vilka ladduttag de ska ha.

Framgångar med samförståndsavtal

Samtidigt finns det ju skäl till att parlamentariker i Bryssel driver frågan. Som Barbara säger, beräknar EU att samförståndsavtalet ledde till sex – 21 miljoner färre fristående laddare under en period på två år. Att minska elektroniskt avfall ligger i allas intresse, och förmodligen är det en fråga som marknadskrafter inte kan lösa, som det ser ut nu. I den hårda konkurrens som råder har mobiltillverkare inte alltid råd att ta hänsyn till dylika frågor.

Konflikter kan givetvis uppstå om det skulle lagstiftas. Barbara skriver följande:

”Alla politiska åtgärder kommer att vidtas på ett sådant sätt att EU-marknaden inte betraktas som mindre attraktiv och att innovation inte hindras.”

 iPhoneguiden frågar sig huruvida det är möjligt. Apple har till stor del behållit Lightning-porten just på grund av att den generar stora intäkter till företaget. För varje laddare som säljs med MFI-loggan (Made for iPhone and iPad) kan företaget få så mycket som 40 kronor – eftersom det sker på licens. Dessa ansenligt stora intäkter skulle Apple alltså behöva klara sig utan. Hur det här inte skulle göra Europa till en mindre attraktiv marknad, åtminstone för Apple, är oklart.

Vi tycker oss inte heller ha fått svar på hur det här inte potentiellt minskar innovationsviljan, åtminstone vad gäller just laddare. Säg att Apple får patent på ett ladduttag och en laddare som är mer effektiv än nuvarande alternativ – kommer lösningen då inte vara tillåten i Europa om lagstiftning sker? Utan att man först rådgör med byråkrater och 14 andra mobiltillverkare, det vill säga. För undertecknad låter det som att förändringar på den här fronten riskerar att ta lång tid att implementera om en lag stiftas.

 Det här säger EU-toppen i korthet:

  • Man kommer att titta på att lagstifta om frågan som en följd av ”otillfredsställande resultat” av frivilligt samarbete.
  • Inga åtgärder kommer att vidtas mot enskilda företag (läs: Apple).

Brevet i sin helhet

Enligt artikel 3.3 a i direktivet om radioutrustning far kommissionen befogenhet att fastställa radioutrustning inom vissa kategorier eller klasser som ska vara konstruerad så att den samverkar med tillbehör, i synnerhet gemensamma laddare. I direktivet om radioutrustning hänvisas det i skäl 12 till förnyade insatser för att utveckla en gemensam laddare för särskilda kategorier eller klasser av radioutrustning. 

Under 2009 enades mobiltelefontillverkarna om ett frivilligt avtal (samförståndsavtal) för de mobiltelefoner som släpptes ut på̊ marknaden från och med 2011. De undertecknande parterna kom överens om att utarbeta en gemensam specifikation som grundade sig på gränssnittet för USB 2.0 Micro B (mikro-USB), något som möjliggjorde fullständig laddningskompatibilitet med de mobiltelefoner som släpptes ut på̊ marknaden. För de telefoner som inte hade ett mikro-USB-gränssnitt tilläts en adapter enligt villkoren i samförståndsavtalet.

 Syftet med samförståndsavtalet var att garantera driftskompatibilitet mellan laddare och nya mobiltelefoner på̊ marknaden. Därmed skulle man inte lika ofta behöva köpa eller byta ut laddare och kablar, vilket skulle leda till en minskning av elektriskt och elektroniskt avfall och helt vara i linje med den cirkulära ekonomin och strategierna för energiunionen.

 Samtidigt ansågs driftskompatibilitet vara viktigt för utvecklingen av en konkurrenskraftig digital inre marknad, vilket skulle gynna både branschen och konsumenterna. Samförståndsavtalet syftade också̊ till att säkerställa att medborgarna kunde få tillgång till tillförlitliga, energieffektiva och säkra laddare, oavsett om de tillhandahölls av smarttelefontillverkare eller såldes separat. 

Före samförståndsavtalet var 500 miljoner mobiltelefoner i bruk i EU-länderna, men de var endast kompatibla med specifika mobiltelefonladdare, eftersom det fanns mer än 30 olika slags laddare på marknaden. Förutom att denna situation var besvärlig för konsumenterna uppskattade man att den genererade mer än 51 000 ton elektroniskt avfall per år i EU.

 Kommissionen beställde en undersökning som skulle bedöma samförståndsavtalets inverkan på harmoniseringen av laddare för mobiltelefoner och tänkbara framtida alternativ. Undersökningen var klar i augusti 2014 och bekräftade att den valda metoden (ett frivilligt avtal som stöds av kommissionen samt utvecklingen av en teknisk standard) gjorde att laddningen av mobiltelefoner i EU blev mer harmoniserad och förbättrade användarvänligheten. 

Undersökningen har särskilt resulterat i följande uppgifter och slutsatser: Även mobiltelefontillverkare som inte undertecknade samförståndsavtalet verkar ha börjat

använda mikro-USB-laddningslösningar. Samförståndsavtalet beräknas ha lett till mellan sex och 21 miljoner färre fristående laddare under perioden 2011 – 2013. I och med att mikro-USB-laddning har blivit allt vanligare har behovet av att köpa fristående laddare blivit mindre, och aven användningen av råvaror har minskat.

Eftersom tidigare erfarenheter visat att samförståndsavtalet varit framgångsrikt av ovannämnda skäl, ville kommissionen fortsätta med den redan följda strategi som bygger på̊ ett frivilligt avtal. 

Det nya samförståndsavtalet uppfyllde dock inte kommissionens förväntningar. Med tanke på̊ att det frivilliga alternativet hittills gett otillfredsställande resultat kommer kommissionen inom kort att inleda en undersökning för att bedöma kostnaderna för och fördelarna med olika alternativ, inbegripet lagstiftningsalternativet.

Alla politiska åtgärder kommer att vidtas på̊ ett sådant sätt att EU-marknaden inte betraktas som mindre attraktiv och att innovation inte hindras.

 Särskilt med tanke på̊ din tredje fråga vill jag också̊ understryka att inga åtgärder kommer att vidtas mot ett enda företag. Initiativet med en gemensam laddare följer en tydlig begäran från medlagstiftarna i artikel 3.3 a i direktivet om radioutrustning och har fatt ett brett stöd från allmänheten. I alla delegerade akter som antas i enlighet med denna befogenhet i direktivet om radioutrustning kommer harmoniserade villkor för marknadstillträde att fastställas for alla ekonomiska aktörer för de kategorier och klasser som anges i rättsakten.

 

Frågorna som ställdes var som följer: 

  • Riskerar direktivet att hindra innovationer? Säg att en aktör, Apple till exempel, hittar en egen teknisk lösning i framtiden som inte är kompatibel med USB-C och som kräver ett annat ladduttag. Om direktivet skall följas, vad krävs för att Apple återigen skall få tillhandahålla en egen laddare på den europeiska marknaden?
  • Riskerar direktivet att göra Europa mindre attraktiv som marknad? Efter Nord- och Sydamerika kombinerat är Europa Apples största marknad globalt.
  • Kan du berätta mer om studien som ni ska sätta igång, och vilka åtgärder som kan tänkas vidtas mot Apple? 

Produkter du kanske är intresserad av – från iPhonebutiken.se

Elago Trio Charging

Laddstation för iPhone, Apple Watch och AirPods.

Till Butik / Beställ

Exelium Xpad 2.1

Trådlös laddningsplatta med plats för två enheter.

Till Butik / Beställ

satechi charger

5-port USB Charging

Dockningsstation med plats för fem enheter

Till Butik / Beställ
Sajtägare

Sajtägare

Skribent

Dela: